Xã hội

Hàng loạt xe chết máy sau khi đổ xăng, người dân tá hỏa phát hiện trong bình toàn nước lã

https://video.molistar.com/2022_03/10/qhdsmarqfxw8ogcs4s4008kw/hang-loat-xe-chet-may-sau-khi-do-xang-nguoi-dan-ta-hoa-phat-hien-trong-binh-toan-nuoc-la1646904115.mp4