Xã hội

Hà Nội phố cũng như sông, sự bất lực từ cô chủ quán tát nước nguyên cả buổi tối

https://video.molistar.com/2022_06/14/oke6f7g2tz44ow8kkggw04ss/bat-luc-toan-phan-thoi-thi-tat-nuoc-lai-vay-1655195485.mp4