Xã hội

Gọi Quỳnh Trần JP là "bà hoàng phá trend": Thử ăn đuông dừa với mắm tôm

https://video.molistar.com/2022_03/11/ti961xehfas8gk0w0okoskg8/goi-quynh-tran-jp-la-ba-hoang-pha-trend--thu-an-duong-dua-voi-mam-tom1646964398.mp4