Xã hội

F0 "hụt hơi" nhưng vẫn bị bắt học online kiểm tra phát âm Tiếng Anh

https://video.molistar.com/2022_03/11/cnn7i8bf6jkk80coskw8gkkk/f0-hut-hoi-nhung-van-bi-bat-hoc-online-kiem-tra-phat-am-tieng-anh1646963920.mp4