Xã hội

Đang trông cửa hàng thì ngủ quên, tên trộm lẻn vào cửa hàng lục lọi nhưng vẫn bị bắt quả tang

https://video.molistar.com/2022_04/19/2viiyggyd4sg88ggww4okw4c/dang-trong-cua-hang-thi-ngu-quen-ten-trom-len-vao-cua-hang-luc-loi-nhung-van-bi-bat-qua-tang1650335566.mp4