Xã hội

Cực căng: Cảnh sát cơ động đã được lệnh tịch thu "Ỷ thiện đồ long kiếm"

https://video.molistar.com/2022_06/17/t5jp36hu4yogoscgowsskcg8/cac-hao-han-choi-kiem-phat-sang-nen-chu-y-coi-len-phuong-1655432795.mp4