Xã hội

Cô giáo 9X vừa lên núi dạy học, vừa nhận nuôi hàng chục đứa trẻ

https://video.molistar.com/2022_03/17/hjudy5wu1w08cokoows08004/co-giao-9x-vua-len-nui-day-hoc-vua-nhan-nuoi-hang-chuc-dua-tre1647492399.mp4