Xã hội

Cô gái vàng trong làng ngang ngược: Vào quán gọi đồ phủ phê, ăn xong không trả tiền còn lớn tiếng thách thức chủ quán

https://video.molistar.com/2022_04/25/ae03jayotfs4cwgsw4cscwo0/co-gai-vang-trong-lang-ngang-nguoc--vao-quan-goi-do-phu-phe-an-xong-khong-tra-tien-con-lon-tieng-thach-thuc-chu-quan1650876916.mp4