Xã hội

Chúa tể nhặt ví, bà hoàng phanh xe, không một động tác thừa

https://video.molistar.com/2022_05/16/4vp629rzpx8g8g0o0wsgk8o4/nhat-duoc-cua-roi-tam-thoi-bo-tui1652673448.mp4