Xã hội

Chú bảo vệ qua đời khi đang ngồi trông xe

https://video.molistar.com/2022_06/09/e5gr7x0ekfswo0os88wsw080/cuoc-song-von-di-da-la-vo-thuong-ngan-ngui-that-11654747449.mp4