Xã hội

Choáng với bộ ảnh kỷ yếu phong cách chủ tịch của học sinh lớp 9 Quảng Trị

https://video.molistar.com/2022_06/05/gtke3gw9ru8sokg44gkwks8k/bo-anh-ky-yeu-phong-cach-chu-tich-cua-hoc-sinh-lop-9-ulatroi1654410850.mp4