Xã hội

Chìm tàu cá trên vùng biển Bình Thuận, 3 thuyền viên đang mất tích

https://video.molistar.com/2022_03/04/5auexcn8f0soc0goco8ggoo8/chim-tau-ca-tren-vung-bien-binh-thuan-3-thuyen-vien-dang-mat-tich-molistar-onhaxemtin-chimthuyen-mattich-binhthuan-thuyen1646378644.mp4