Xã hội

Cầu Thủ Thiêm 2 bị trộm cạy mất 44 nắp chắn rác

https://video.molistar.com/2022_05/06/ihiygw4qv604og8gwcsog4w0/nap-cong-ma-cung-khong-tha-luon-moi-nguoi-a1651805852.mp4