Xã hội

Cặp bánh tét khổng lồ nhất Việt Nam được làm để dâng cúng Bà Chúa Xứ núi Sam

https://video.molistar.com/2022_05/23/nb3r9413oc0soos40owss0sk/cap-banh-tet-khong-lo-nhat-viet-nam-duoc-lam-de-dang-cung-ba-chua-xu-nui-sam1653308582.mp4