Xã hội

"Bóc trần" mánh khoé của khách hàng ăn trộm thịt bò: Chưa đầy 1 phút mà đi luôn 0,7kg rồi?

https://video.molistar.com/2022_03/09/25i7rzxyk928k8owwkc0sgcc/boc-tran-manh-khoe-cua-khach-hang-an-trom-thit-bo--chua-day-1-phut-ma-di-luon-07kg-roi1646831477.mp4