Xã hội

Bắt Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt và Chủ tịch Louis Holdings

https://video.molistar.com/2022_04/21/fgkbnw7q260wkockgcc48k4k/bat-tong-giam-doc-cong-ty-chung-khoan-tri-viet-va-chu-tich-louis-holdings1650506797.mp4