Xã hội

Bất ngờ khi đến thăm cụ bà 60 tuổi vác xi măng 1 tấn 30,000 tiền công

https://video.molistar.com/2022_04/21/o6lywiq6ef404w8c44wsgkc8/bat-ngo-khi-den-tham-cu-ba-60-tuoi-vac-xi-mang-1-tan-30000-tien-cong1650505796.mp4