Xã hội

Bất ngờ chuột siêu to phi thẳng xuống sàn, chủ cửa hàng nhảy tung nóc lên giá treo quần áo

https://video.molistar.com/2022_06/10/rvrjxeb9cq8o808wwwc80g88/chac-tram-cam-may-pha-nay-qua-di-1654850376.mp4