Xã hội

Bắt giam nguyên Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh

https://video.molistar.com/2022_06/08/dnk4pj46uvsc4kcsk4co84s8/tam-giam-nguyen-chu-tich-ha-noi-chu-ngoc-anh-1654658448.mp4