Xã hội

Bác sĩ Rich Kid 9x bỏ thu nhập cao để lên biên giới, danh tiền lương và xin tiền mẹ để cứu người

https://video.molistar.com/2022_05/27/qz1vm32xrpws0g8w048kk0w4/dien-hinh-cho-loi-noi-luong-y-nhu-tu-mau1653658248.mp4