Xã hội

Bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh

https://video.molistar.com/2022_03/11/8e9fdrhgqvgocgo40k0ks4oo/ba-nguyen-phuong-hang-bi-tam-hoan-xuat-canh1647004037.mp4