Xã hội

American Bully: Giá sương sương chỉ 700 triệu VNĐ, càng nhỏ càng mắc

https://video.molistar.com/2022_06/14/e3kzafii4z4sc0o4wos8csw4/co-ai-lam-suong-suong-con-best-american-bully-nay-chua-1655196148.mp4