Xã hội

7 ô tô nối đuôi nhau tông liên hoàn trên cầu Thanh Trì khiến bảo hiểm khóc 1 dòng sông

https://video.molistar.com/2022_05/17/mw97w1b2vv4cw0c0gcso0o8k/bao-hiem-vua-xem-vua-khoc-1-dong-song-mat1652756533.mp4