Showbiz

Will Smith xin lỗi vì đã tát thẳng mặt Chris Rock, có nguy cơ bị tước tượng vàng Oscar?

https://video.molistar.com/2022_03/29/gbivusrx3d4448gs40884o0o/will-smith-xin-loi-vi-da-tat-thang-mat-chris-rock-co-nguy-co-bi-tuoc-tuong-vang-oscar1648527212.mp4