Showbiz

Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM mời Quách Ngọc Tuyên lên giải trình vì kêu gọi từ thiện sai sự thật

https://video.molistar.com/2022_03/04/k93maz5hif404sc8gg8o84w0/so-thong-tin-va-truyen-thong-moi-quach-ngoc-tuyen-lam-viec-lien-quan-den-on-ao-keu-goi-tu-thien-lua-dao1646385546.mp4