Showbiz

Lãnh Thanh bó tay "vò đầu, bứt óc" cầu cứu, Ninh Dương Lan Ngọc tính chơi dơ tiềm ẩn