Showbiz

Khánh Vân khóc nức nở giữa đêm khi hay tin là F0, dân mạng tranh cãi vì cho rằng “bệnh công chúa” tái phát?

https://video.molistar.com/2022_03/09/ddn2mfks3tc8oosg80k8ggc4/khanh-van-khoc-nuc-no-giua-dem-khi-hay-tin-la-f0-dan-mang-tranh-cai-vi-cho-rang-benh-cong-chua-tai-phat1646830967.mp4