Xã hội

Bộ Y tế thông báo F0 có thể ra khỏi nơi cách ly nhưng cần đảm bảo điều kiện này

https://video.molistar.com/2022_03/15/4gehbta3uruo80k4gg0kg48w/bo-y-te-thong-bao-f0-co-the-ra-khoi-noi-cach-ly-nhung-can-dam-bao-dieu-kien-nay1647310129.mp4