Showbiz

Góc ô dề: Đang ngủ thì bị gọi đi ra mắt phim, Dược Sĩ Tiến ôm theo bé gấu siêu to khổng lồ lên thảm đỏ "Em và Trịnh"

https://video.molistar.com/2022_06/08/hi739qomxb4gsoc4gksk444s/duoc-si-tien-choi-luon-qua-gau-chat-lu-1654657742.mp4