Showbiz

Căng: Thiên An đã mời luật sư, tuyên bố chơi tới bến trong drama bị tố "một tay hai cá"