Showbiz

Bảo Thy đăng tuyển bảo mẫu cho quý tử, tiêu chí là gì mà khiến netizen lắc đầu ngán ngẩm

https://video.molistar.com/2022_03/23/1am7zlv5omf4swwsg8wkk0c0/bao-thy-dang-tuyen-bao-mau-cho-quy-tu-tieu-chi-la-gi-ma-khien-netizen-lac-dau-ngan-ngam-11648020530.mp4