Xã hội

Xúc động mạnh: Bác sĩ bệnh viện Chợ rẫy tiễn biệt nam sinh 19 tuổi hiến tạng cứu người

https://video.molistar.com/2022_05/15/j33jicmkuvc4cksgowgcgoww/cam-on-em-cam-on-gia-dinh-vi-da-cuu-lay-nhung-benh-nhan-khac1652588525.mp4