Xã hội

Trồng hàng trăm cây cần sa... chỉ để cho gà ăn

https://video.molistar.com/2022_06/06/9v29kpha2r4s8k4wg0os88ck/trong-340-cay-can-sa-chi-de-cho-ga-an-1654497914.mp4