Xã hội

Thanh niên bán vé số vào quán tự ý giật đồ, còn giở trò bạo lực và đây là hành động của nữ nhân viên

https://video.molistar.com/2022_03/29/p0r5lj9k1qoccoccgs0cogso/thanh-nien-ban-ve-so-vao-quan-tu-y-giat-do-con-gio-tro-bao-luc-va-day-la-hanh-dong-cua-nu-nhan-vien1648538558.mp4