Xã hội

Thả hoa đăng và làm lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma

https://video.molistar.com/2022_03/14/4rl7rkl1kd4ws80s0w488kso/tha-hoa-dang-va-lam-le-tuong-niem-64-liet-si-gac-ma1647246334.mp4