Xã hội

Phòng PC08 vào cuộc xác minh vụ CSGT "tác động vật lý" lên người đàn ông ngay trên đại lộ

https://video.molistar.com/2022_04/27/qbr7fsk8mkgwkokskgk0kgkc/phong-pc08-vao-cuoc-xac-minh-vu-csgt-tac-dong-vat-ly-len-nguoi-dan-ong-ngay-tren-dai-lo1651024803.mp4