Xã hội

Lái xe không cần dùng sức, cứ ngủ một giấc là đến nơi cần đến?

https://video.molistar.com/2022_04/01/b5ywnjj5m1w0goo8s04ko880/lai-xe-khong-can-dung-suc-cu-ngu-mot-giac-la-den-noi-can-den1648816996.mp4