Xã hội

Kinh hoàng trước cảnh sấm chớp xuất hiện đầy trời tại Hà Nội

https://video.molistar.com/2022_05/13/oug4zvwgh2sc8084kwocsosc/chi-la-sam-chop-thoi-chu-khong-co-dai-hiep-nao-do-kiep-cung-khong-co-thor-xuat-hien-dau-nha--1652416501.mp4