Xã hội

Khi bố mẹ ly hôn, con cái là thiệt thòi nhất và rất dễ bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần

https://video.molistar.com/2022_04/20/8fib2zmojfk0cwsoocs808w8/khi-bo-me-ly-hon-con-cai-la-thiet-thoi-nhat-va-rat-de-bi-ton-thuong-ca-the-xac-lan-tinh-than1650422726.mp4