Xã hội

Hiệu trưởng mang sổ đỏ của trường đi cắm đã bị cách mọi chức vụ