Xã hội

CSGT bị 3 thanh niên ngông cuồng đạp xe, vài giây sau nhận cái kết đắng

https://video.molistar.com/2022_03/05/lntrr4nzwsg4gcsws8o0484w/csgt-bi-3-thanh-nien-ngong-cuong-dap-xe-vai-giay-sau-nhan-cai-ket-dang1646477977.mp4