Xã hội

Cô gái chui vào gầm xe ăn vạ, tài xế bất lực: "Thôi ra đi, cho mấy ngàn mà ăn mì tôm"

https://video.molistar.com/2022_04/28/q7gj2g8mo8gocw80c4ow8o84/co-gai-chui-vao-gam-xe-an-va-tai-xe-bat-luc--thoi-ra-di-cho-may-ngan-ma-an-mi-tom1651112656.mp4