Xã hội

Chùa Tam Chúc quá tải du khách, nhiều người chen lấn, tranh nhau để được lên thuyền

https://video.molistar.com/2022_05/17/2ax6za1kzf28gs04swscwck4/chua-tam-chuc-qua-tai-du-khach-nhieu-nguoi-chen-lan-tranh-nhau-de-duoc-len-thuyen1652755884.mp4