Xã hội

Chân dung tân Đệ nhất phu nhân trẻ tuổi của Hàn Quốc

https://video.molistar.com/2022_03/11/2p105yjag8isk4s4o4c8gko0/chan-dung-tan-de-nhat-phu-nhan-tre-tuoi-cua-han-quoc1647004270.mp4