Xã hội

Bé gái bị bảo mẫu tát liên tiếp vào mặt, phải ăn lại chỗ cháo vừa nôn

https://video.molistar.com/2022_03/10/ryu88s8pqyowo404s4o848co/be-gai-bi-bao-mau-tat-lien-tiep-vao-mat-phai-an-lai-cho-chao-vua-non--clip-gay-buc-xuc1646894051.mp4