Showbiz

Thí sinh Miss World Vietnam ứng xử ấp úng, thuyết trình lòng vòng chưa xong đã hết giờ

https://video.molistar.com/2022_04/25/hookos5ffgg0808480cw8gwc/thi-sinh-miss-world-vietnam-ung-xu-ap-ung-thuyet-trinh-long-vong-chua-xong-da-het-gio1650875935.mp4