Showbiz

Son Ye Jin đã nói 1 điều về chuyện kết hôn 8 năm trước, ai ngờ đến nay đã trở thành hiện thực

https://video.molistar.com/2022_03/31/mk6vei5e0bkgssgswcsgk8o8/son-ye-jin-da-noi-1-dieu-ve-chuyen-ket-hon-8-nam-truoc-ai-ngo-den-nay-da-tro-thanh-hien-thuc1648714895.mp4