Showbiz

Phốt cực căng: Nam chính 'Người ấy là ai' vừa tán đổ 'Nàng thơ' của Đen Vâu, bị tố lừa dối bắt cá 'N' tay

https://video.molistar.com/2022_06/24/ozamc5t4zn4sg0gkc8cs8scw/toi-cong-chuyen-luon1656054831.mp4