Showbiz

Nathan Lee đăng ký độc quyền thương hiệu Cao Thái Sơn, "chặn hết đường làm ăn"của đàn em?

https://video.molistar.com/2022_03/31/dhpllq7ouc08sggg4gk8448g/nathan-lee-dang-ky-doc-quyen-thuong-hieu-cao-thai-son-chan-het-duong-lam-ancua-dan-em1648702381.mp4