Showbiz

Mới debut 4 ngày nhưng Hanbin đỉnh ghê: Xử lý sự cố sân khấu chuyên nghiệp như thế nào mà được netizen khen hết lời?

https://video.molistar.com/2022_03/07/1sgppxdi2q9wcgocg04s8sc0/moi-debut-4-ngay-nhung-hanbin-dinh-ghe--xu-ly-su-co-san-khau-chuyen-nghiep-ntn-ma-duoc-netizen-khen-het-loi1646640585.mp4